Kjøpsbetingelser

 

Leieperiode
Alle leveranser anses som bestilt når kunden har akseptert tilbudet. Gjennomført bestilling på nettsidene til HoppeslottKongen eller bekreftelse av tilbud sendt fra HoppeslottKongen defineres som aksept. Leieperioden beregnes fra det tidspunkt utstyret er avtalt tatt i bruk til det tidspunkt produktet er avtalt klart for henting etter bruk.

Leieprisen oppgitt pr dag (kalenderdag), dersom annet ikke spesifisert.
Inntil tilbud er akseptert tar vi forbehold om å kunne være utleid for et eller flere produkter.
 
Behandling av leid utstyr
Leietaker skal påse at arealet elementet settes opp på er fritt for stein og andre spisse gjenstander før elementet rulles ut.
Ved sterk vind skal elementet festes med tilhørende plugger.
Leid utstyr skal tørkes for vann og rengjøres før tilbakelevering.
Leid utstyr plasseres for henting på samme sted som ved levering dersom ikke annet er avtalt.
Skadet eller bortkommet utstyr blir belastet leietaker.
Dersom overnevnte betingelser ikke overholdes belastes kunden de ekstra omkostninger dette måtte medføre.
 
Transport
Transport er inkludert og belastes kunden i henhold til leiekontrakt. Prisene forutsetter enkel levering, montering av utstyr og henting på gateplan.
Det må gis beskjed dersom det ikke kan benyttes lastebil ved større leveringer. Ved ekstra bæring kommer det et tillegg i prisen.
 
Tilsyn og bemanning.
Noen av våre produkter forutsetter tilsyn og bemanning under bruk.
Dette er leietakers ansvar, så fremt annet ikke er avtalt. Nødvendig opplæring blir gitt av HoppeslottKongens representant på stedet.

Montering og demontering
Montering av produktet er inkludert i transportkostnaden så fremt dette kan gjøres når produktet leveres.

Ved levering og montering plikter leietaker å stille med en person til å bistå, samt motta nødvendig informasjon ang sikkerhetsspørsmål, ansvar og demontering. Ved større arrangementer som krever mer mannskap inngås egne avtaler.

Demontering og pakking er ikke inkludert, så fremt ikke annet er avtalt.
 
Leietaker plikter å sørge for at alle nødvendige tillatelser i forbindelse med monteringsstedet blir innhentet i forkant av leveransen. 
Leietaker sørger for at det innenfor en radius på 25 meter finnes tilgang til strøm. (230v, 1500w pr. element)
 
For avtalt levering og montering tas værforbehold, uten ansvar for HoppeslottKongen.
 
Betalingsbetingelser:
50 % av kontraktsbeløpet faktureres ved bestilling med 14 dagers betalingsfrist. De resterende 50% faktureres med forfall første virkedag etter avsluttet leieforhold. Det er oppgitt i bestillingen om prisene er inkl. eller eksklusive mva. Men totalsummen på bestillingen er alltid inkl. mva.
Ved purring beregnes purregebyr samt forsinkelsesrente i samsvar med morarenteloven.
 
Avbestillinger på bestillinger som er gjort uten avbestillingsforsikringer blir fakturert 100 %.
 
Dersom det er tegnet avbestillingsforsikring gjelder følgende bestemmelser:
Avbestillingsforsikringen gjør det mulig å kansellere bestillingen.  Dersom avbestillingsforsikringen benyttes vil du få tilbakebetalt 80% av innbetalt leiebeløp. Avbestillingen må sendes til den epostadressen som står på bestillingsbekreftelsen du mottar ved bestilling, innen klokken 00.00 dagen før leieperiodens start.

Øvrige betingelser:

1. Leietaker er ansvarlig for at utstyret blir rengjort og tilbakelevert i den stand som det ble levert, til det tidspunkt produktet er avtalt klart for henting etter bruk.
Eventuelle utgifter i forbindelse med rengjøring, reparasjoner samt eventuelt erstatninger, vil bli belastet leietaker fullt ut.
 
2. Leietaker forplikter seg til å klargjøre alt utstyr til avtalt tid. For sen retur belastet leietaker fullt ut.
Leietaker plikter å underrette HoppeslottKongen omgående dersom det leide utstyr skades eller på annet måte forringes.
Dersom neste leietaker blir skadelidende av for sen retur, vil eventuell erstatning bli beregnet.
 
3. Forsikring. Produkter og utstyr er forsikret mot brann, tyveri, transport og stormskader. Hvis slike skader skulle oppstå må skaderapport fra brannvesen og/eller politi foreligge.
Egenandel ved forsikringsskader er Kr. 10.000,- pr. skadetilfelle. Dette belastes leietaker.
Forsikringen dekker ikke hærverk og skader som følge av grov uaktsomhet.

HoppeslottKongen fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for økonomisk tap, tort og svie eller skade påført personer eller gjenstander, forårsaket av eller med de produkter og utstyr leiekontrakten omfatter.
Dette gjelder dog ikke hvor det er vist grov uaktsomhet fra Hoppeslottkongen sin side.
 
4. Leietaker plikter å sette seg inn i brukerveiledning, monteringsanvisning samt sikkerhetsinstrukser og følge disse. Reklamasjon, mangler o.l. på utstyr og produkter må omgående rapporteres til HoppeslottKongen.
 
5. Fremleie eller utlån av utstyr til 3. person er ikke tillatt.
 
6. Den som bestiller leie av utstyr uten nødvendig fullmakt, er ansvarlig ovenfor HoppeslottKongen for denne leiens vilkår og leiebeløp.
 
7. Dersom leietaker misligholder sine forpliktelser, eller på annen måte medvirker til at HoppeslottKongen interesser blir skadelidende, har HoppeslottKongen rett til å heve leiekontrakten med øyeblikkelig virkning. HoppeslottKongen har adgang til å hente utstyr og produkter for leietakers regning uten ansvar for eventuelle skader eller ulemper dette måtte påføre leietaker.
 
8. HoppeslottKongen har rett til å annullere kontrakten, uten å bli stilt økonomisk ansvarlig ovenfor leietaker eller 3. person dersom leveringen blir forhindret av force majeure eller andre omstendigheter utenfor HoppeslottKongen sin kontroll. Innbetalt forskudd blir i slike tilfeller tilbakebetalt i sin helhet.
 
9. Tvister
Tvister skal løses ved frivillig voldgift, - i henhold til tvistemålslovens kapitel 32.

img

Målportal

Reklameprodukt som synliggjør arrangør og sponsor og skaper den rette rammen for ditt arrangement. Markerer start og mål område eller mellom stasjoner på idrettsarrangement.
Les mer og bestill
img

Storskjerm

Oppblåsbare storskjermen er helt enkelt et oppblåsbart filmlerret. For en unik utendørs kino opplevelse, fotballkamper og andre idrettsarrangement på storskjerm.  
Les mer og bestill
img

3 er fotball baner

Oppblåsbare 3 er fotball baner komplett med mål. Ballen spretter tilbake når den treffer vantet, ingen harde kanter å skade seg på, bare moro med ball.
Les mer og bestill
img

Fotballdart

Fotballdart er et nytt og populært fotballprodukt I vår range
Les mer og bestill
img

Rock n Roll

Hvordan er din balanse? Det finner du fort ut på den oppblåsbare Rock n Roll. To deltagere stiller seg på plattformen med hver sin polstrende gladiator stang, så er det om å gjøre å få den andre til å falle først...
Les mer og bestill
img

Hoppeslott med sklie

Hoppeslott med sklie er et meget populært produkt for barn opptil 10-12 års alder. Hoppeslott med sklie har et flott hoppeområde som gir barna en stor hoppepute å leke seg i. Derfra kan de klatre til toppen av sklien, via en sikker inngang.
Les mer og bestill
img

Hinderløyper

Det største og råeste produktet! Deltagerne må passere hopp, klatre vegger, krype i tunneller og skyve bort hindringer på vei til målet.
Les mer og bestill
img

Sklie

Spenningen som går gjennom kroppene våre når vi befinner oss i fritt fall er uovertruffen. Ikke rart at sklier er en svært populær attraksjon blant unge og gamle på jakt etter fart og moro.
Les mer og bestill
img

Fotballradar

Måler hastigheten på dine skudd. P opulært produkt. Er hva vi kaller en kø dreper,  det går fort å prøve seg en gang, og vil du prøve en gang til går det ikke lang tid før det er din tur igjen, selv om du må stille deg bakerst i køen.
Les mer og bestill
img

Hoppeslott

Ingen ting er vel mer populært på barnas dag, skoleavslutning, turneringer, senterdager, road shows, festivaler, familie dager, 17. mai arrangementer og andre aktiviteter for barn, enn hoppeslott.
Les mer og bestill